กติกา/สมัครประกวดแข่งขัน

คลิกเพื่อ Download กิจกรรม “การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

1. การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
• ระดับประถมศึกษาตอนต้น • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกเพื่อ Download กติกาการประกวด
คลิกเพื่อสมัครการประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

2. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ระดับประถมศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกเพื่อ Download กติกาการแข่งขัน
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกเพื่อ Download กติกาการประกวด
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

4. การแข่งขันยิงจรวดกระดาษ (โดยการปล่อยด้วยเท้า)
• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่อ Download กติกาการแข่งขัน
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันยิงจรวดกระดาษ

5. การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล  (โดยการปล่อยด้วยมือ)
• ระดับมัธยมศึกษา

คลิกเพื่อ Download กติกาการแข่งขัน
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล

6. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ระดับประถมศึกษา • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คลิกเพื่อ Download กติกาการประกวด
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี