กำหนดการ

คลิกเพื่อ Download กำหนดการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562

พิธีเปิดการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓๒

วัน เดือน ปี

เวลา (น.)

กิจกรรม

สถานที่

วันอาทิตย์ที่๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐

ลงทะเบียน

ชั้น ๓ อาคารเพชรภูมิภัฏ

(อาคาร ๒๐)

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐

– พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ ๔

– พิธีมอบทุนการศึกษา มอบโล่ และเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น

– มอบเกียรติบัตรให้กับหลักสูตรที่มีผล
การประเมินสูงสุด

ห้องประชุม ๒๐๓๐๑

ชั้น ๓ อาคารเพชรภูมิภัฏ

(อาคาร ๒๐)

วันจันทร์ที่๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐

ลงทะเบียน

ชั้น ๓ อาคารเพชรภูมิภัฏ

(อาคาร ๒๐)

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

– กล่าวต้อนรับ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ)

– กล่าวรายงานโดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง)

– กล่าวเปิดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)

– การแสดงจากนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ชุด รำถวายพระพร

– เชิญถ่ายภาพร่วมกัน

– เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ

ห้องประชุม ๒๐๓๐๒

ชั้น ๓ อาคารเพชรภูมิภัฏ

(อาคาร ๒๐)

 

กิจกรรม  “นิทรรศการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก”

วัน เดือน ปี

เวลา (น.)

กิจกรรม

สถานที่

๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐

• นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

     – นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

     – นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

  – นิทรรศการเทิดพระเกียรติระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

นิทรรศการจากหน่วยงานภายใน

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์

          หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์

          หลักสูตรคหกรรมศาสตร์

          หลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์

          หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

          หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ

          คลินิกเทคโนโลยี

          ศูนย์ปฏิบัติทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์

          คณะเทคโนโลยีการเกษตร

          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

 

นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก

     สถาบันคีนันแห่งเอเชีย : นิทรรศการทางด้านอาชีพสะเต็ม

     สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล

ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต

       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต

       สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๕ ภูเก็ต

       บริษัทจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต

ห้องประชุม ๒๐๓๐๑

ชั้น ๓ อาคารเพชรภูมิภัฏ

(อาคาร ๒๐)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณลานชั้น ๑

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณลานชั้น ๑

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔)

 

 

กิจกรรม การบรรยายทางวิชาการ ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร ๒๐)

วัน เดือน ปี

เวลา (น.)

กิจกรรม

สถานที่

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐

กิจกรรมการบรรยายโดย ครูต้นแบบทางคณิตศาสตร์ (กลุ่มที่ ๑)

ห้องโถงด้านล่าง ชั้น ๑

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

กิจกรรมการบรรยายโดย ครูต้นแบบทางคณิตศาสตร์

(กลุ่มที่ ๒)

ห้องโถงด้านล่าง ชั้น ๑

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐

กิจกรรมการบรรยายโดย ครูต้นแบบทางคณิตศาสตร์ (กลุ่มที่ ๓)

ห้องโถงด้านล่าง ชั้น ๑

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

กิจกรรมการบรรยายโดย ครูต้นแบบทางคณิตศาสตร์

(กลุ่มที่ ๔)

ห้องโถงด้านล่าง ชั้น ๑

 

กิจกรรม “การประกวดและการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

            รายการ

เวลา (น.)

วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม

สถานที่

กิจกรรม

สถานที่

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐

การประกวดภาพวาดตามจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์

   • ระดับประถมศึกษาตอนต้น

   • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารระวิจันทร์ (อาคาร ๘)

 

การแข่งขันยิงจรวดกระดาษ

  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   • ระดับประถมศึกษา   

ห้อง ๑๔๕๐๑

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔ ชั้น ๕)

การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษา

ห้อง ๑๔๕๐๒

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔ ชั้น ๕)

การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง ๑๔๕๐๒ และ ๑๔๕๐๓

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔ ชั้น ๕)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   • ระดับประถมศึกษา

ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔๐๒-๑ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๑๔ ชั้น ๔)

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐

การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาคาร ๑๔ ชั้น ๔)

ห้อง ๔๐๓

ห้อง ๔๐๔

การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล ระดับมัธยมศึกษา (ทดสอบการบินของเครื่องบิน)

บริเวณลานจอดรถ หลังอาคารเพชรภูมิภัฏ (อาคาร ๒๐)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง ๔๐๖

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาคาร ๑๔ ชั้น ๔)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ ๔๐๒-๑

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาคาร ๑๔ ชั้น ๔)

การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที

(รอบชิงชนะเลิศ)

   • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง ๑๔๕๐๒

อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

(อาคาร ๑๔ ชั้น ๕)

 

 

 

** หมายเหตุ **  – กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                            – การประกาศผลและมอบรางวัล ณ สถานที่จัดการแข่งขัน