หน้าแรก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 32 โดยมีหัวข้อหลักในการจัดงาน คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อรอง คือ “สิงหาคมเดือนแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ อาคารเพชรภูมิภัฏ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี 2562 มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น“พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นอกจากนี้มีนิทรรศการเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนมาก รวมไปถึงกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การประกวดภาพวาดตามจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันทางการพูดและโต้วาที การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันยิงจรวดกระดาษ การแข่งขันประดิษฐ์เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและสถาบันการศึกษาที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 ได้ที่ http://sciweek.pkru.ac.th หรือติดต่อสอบถามคุณศิริ เจริญใจ โทรศัพท์ 088 761 0650