กำหนดการกิจกรรม

พิธีเปิดและบรรยายให้ความรู้

วัน เดือน ปี เวลา กิจรรม สถานที่
 18 สิงหาคม 2560  09:00 – 10:00 น. พิธีเปิดและพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัชกาลที่ 4 ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
 10:00 – 16:30 น. การบรรยายให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “150 ปี สรรพคราส หว้ากอ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
โดยอาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

กิจกรรม “นิทรรศการจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก”
วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 – 16:30 น.

ลำดับ กิจรรม สถานที่
1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติ และพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย”และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
2 นิทรรศการจากหน่วยงานภายใน
– สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหการ
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ห้องประชุมชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
3 นิทรรศการจากหน่วยงานภายใน
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– คลินิกเทคโนโลยี
– ศูนย์ทดสอบทางเคมี
– ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (UBI)
บริเวณลานชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
4  นิทรรศการจากหน่วยงานภายนอก
– สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน จังหวัดภูเก็ต
– สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย
– หอการค้า จังหวัดภูเก็ต
– พัฒนาการจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
– พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต
– อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
บริเวณลานชั้น 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
5 นิทรรศการจากหน่วยงานภายใน
– ห้องสมุด
– ดาราศาสตร์
– สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
บริเวณลานชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรม “เกมส์การทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์”
วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 เวลา 08:30 – 16:30 น.

ลำดับ กิจรรม สถานที่
1 “สนุก Kids วิทย์เคมี” เกมส์การทดลองทางด้านเคมีและกิจกรรมอื่นๆ ทางด้านเคมี ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
2  เกมส์การทดลองทางด้านชีววิทยา” ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

หมายเหตุ 

  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • การประกาศผลและมอบรางวัล ณ สถานที่จัดการแข่งขัน